Monosodium Glutamate

Name:Monosodium Glutamate
Formula:NaC5H8NO4
Molar Mass:169.1111